Ratujmy Jeziorko Czerniakowskie!

Drukuj

Niestety projekt planu ochrony rezerwatu dopuszcza możliwość budowy podziemnych garaży w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego!!! Trzeba działać, bo w takie sytuacji Jeziorku grozi wyschnięcie!!!

http://www.flickr.com/photos/kedesigns/2414790632/sizes/m/in/photostream/
by KE Design

Oto co w oficjalnym piśmie zaproponowałem w tej sprawie:

Uwagi i wnioski do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”

Przygotowanie skutecznego planu ochrony Jeziorka Czerniakowskie jest sprawą niezwykłej wagi. Jeziorko Czerniakowskie jest bowiem cennym obszarem w Warszawie, gdyż oprócz walorów przyrodniczych stanowi teren rekreacyjny położony niemalże w centrum stolicy. Mieszkańcy mają więc możliwość wypoczynku na łonie przyrody bez potrzeby wyjeżdżania poza miasto. Plan dąży do harmonijnego pogodzenia zadania ochrony walorów przyrodniczych z funkcją rekreacyjną przy minimalnej ingerencji w obecny stan funkcjonowania otoczenia Jeziorka, poprzez np. zachowanie stadniny koni, kąpieliska i plaży rekreacyjnej.

Projekt, jednakże nie jest pozbawiony wad, zwłaszcza jednej – szczególnej: nie zabezpiecza utrzymania obecnego stanu wody w Jeziorku, co jest sprawą pierwszorzędną, gdyż grozi całkowitym wyschnięciem zbiornika w ciągu kilkudziesięciu lat.

1) W § 9, punkt 1., podpunkt 1), jako cel wskazuje się niepogarszanie istniejących warunków hydrologicznych, nie ma natomiast w załączniku nr 1 wśród zagrożeń, wymienionego problemu obniżania się poziomu wód gruntowych i zmniejszania powierzchni lustra wody.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat powierzchnia lustra wody zmniejszyła się z 21 do 14 hektarów. Dalsze zmniejszanie się poziomu wód nie jest zidentyfikowane w załączniku nr 1 wymieniającym zagrożenia, jest tam tylko zapis o „przyspieszonym, w porównaniu z naturalnym, procesie obniżania lustra wody”. Nie wiadomo, co dokładnie miałby ten zapis oznaczać, gdyż nie jest stwierdzone, co rozumie się przez określenie „naturalny”. Dotychczasowe zmniejszenie się poziomu wody w Jeziorku Czerniakowskim nastąpiło w całości, a przynajmniej w znacznej mierze w skutek nienaturalnych procesów i jest efektem urbanizacji: budowy wałów nad Wisłą, budowy elektrociepłowni, czy osiedli mieszkaniowych. Opisany w załączniku sposób eliminacji bądź ograniczenia zagrożenia – „przyspieszonego, w porównaniu z naturalnym, procesu obniżania lustra wody” nie zapobiega budowie np. 10 metrowych garaży podziemnych w otulinie rezerwatu, które doprowadziłyby do znacznego zaburzenia warunków hydrologicznych.

W związku z tym zidentyfikowane zagrożenia powinny być opisane szerzej i precyzyjniej, aby móc zapewnić równowagę poziomu wód gruntowych i powierzchni lustra wody. Kluczowym elementem dla realizacji takich postanowień będzie ograniczenie budownictwa w otulinie rezerwatu i całkowity zakaz budownictwa podziemnego, jak np. podziemnych garaży, które stanowią istotne zagrożenie dla istnienia Jeziorka i utrzymania jego obecnych rozmiarów.

2) Plan jest także zbytnio liberalny w kwestii utrzymania  stanu naturalnego otuliny. W wyznaczonej strefie C projekt zakłada zbyt daleko idące zmiany, które nie pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. 10% zachowania powierzchni biologicznie czynnej nawet na ograniczonej powierzchni otuliny, to zdecydowanie zbyt mało. Takie wartości na ogół przyjmuje się dla terenów przeznaczonych pod przemysł czy magazyny. W strefie C proponuję zachowanie 25-30% powierzchni biologicznie czynnej.

3) To samo tyczy się strefy D. Uwzględniając jej specyfikę, 60% zachowania powierzchni biologicznie czynnej to także nieodpowiednia proporcja. Proponuję pozostawienie 80-90% powierzchni biologicznie czynnej w strefie D, aby móc skutecznie chronić ten obszar.

4) Niepokoi mnie również brak w projekcie postanowień, które zapewniłby dodatkową infrastrukturę sanitarną. Jeśli chcemy udostępnić „Jeziorko” mieszkańcom, musimy również zadbać o odpowiednie warunki dla wypoczynku i przeciwdziałać zanieczyszczaniu rezerwatu, dlatego ważnym jest aby w miejscu przeznaczonym na rekreację zapewnić możliwość postawienia toalet i kubłów na śmieci. Proponuję także zapisanie możliwości urządzenia placu zabaw dla dzieci i małego boiska do gry np. w siatkówkę.

Czytaj również